Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

বয়স্ক ভাতা

2bs Avng`vev` BDwbq‡bi eq¯‹ fvZv‡fvwM‡`i bv‡gi ZvwjKvt-

µ:bs

bvg

wcZv/¯^vgxi bvg

gvZvi bvg

MÖv‡gi bvg

RvZxq cwiPqcÎ b¤^i

Rb¥ ZvwiL

‡gvevBj b¤^i

gšÍe¨

 1.  

‡gvQv: QwKiv LvZzb

‡gv: gwne Djøv

‡gvQv: Avjg Pvb

Nbk¨vgcyi

3612613843299

08-01-1957

 

 

 1.  

‡gvQvt byi Rvnvb (byi fvby)

‡gv^ †Mvjvg †nv‡mb

g„Z iwngv LvZzb

‡MvQvcvov

3612613836785

01-01-1955

01785848436

 

 1.  

ZeviK Avjx

g„Z †gvt mv‡`K Avjx

g„Z †gvQvt dzj evby

Kvwjwkix

3612613847795

24-08-1948

 

 

 1.  

‡gvt Aveyj Lv‡qi

g„Z †gvt ‡gŠRv wgqv

g„Z †gvQvt ie evby

Kvwjwkix

3612613847359

06-06-1937

 

 

 1.  

mwgZv evby

Av: Mwb

gwjKv evby

Kvvwjwkix

3612613848085

08-09-1950

 

 

 1.  

gvsix Siv

iwmK jvj Siv

myMÜx Siv

Avgy cyivb‡jb

3612613851259

11-10-1952

01794571494

 

 1.  

‡gvQvt AvQwKiv evby

 †gvt Avt mwn`

Ly‡`Rv evby

nwicyi

3612613839674

01-01-1954

 

 

 1.  

‡gvQvt Rwibv LvZzb

Avt Lv‡jK

‡gvQvt iRe Pvb

‡MoviæK

3612613837937

05-11-1957

01743651143

 

 1.  

K…ò evovBK

g„Z gvsMv evovBK

g„Z Pcjv evovBK

Avgy mvIZvj‡jb

3612613852127

18-03-1947

01738234067

 

 1.  

‡gvQvt mvqiv LvZzb

‡gvt BDbyQ Avjx

g„Z Igi Pvub

‰_MvuI

3612613837662

15-06-1957

01705214508

 

 1.  

`yjvj evovBK

g„Z gysiv evovBK

g„Z wcÖq`v evovBK

Avgy mvIZvj‡jb

3612613852389

12-07-1945

 

 

 1.  

‡gvQvt Av‡bvqviv LvZzb

g„Z Avt nvwg`

‡gvQvt wgwQi Pvub

‡MoviæK

3612613836873

22-03-1955

01737627780

 

 1.  

‡gvt Bw`ªQ Avjx

g„Z gwdR Djøv

‡gvQvt nv‡Qbv evby

‰_MvI

3612613837612

30-07-1945

 

 

 1.  

‡gv: AvKwQi wgqv †PŠ:

g„Z wmivR Djøv †PŠ:

Avw¤^qv LvZzb

Mvw`kvj

3612613840910

10-05-1952

 

 

 1.  

gsjy MovBZ

g„Z M½v cÖmv` MovBZ

g„Z mvweÎx  MovBZ

Avgy mvIZvj‡jb

19493612613000003

08-05-1949

 

 

 1.  

‡gvQvt AvwRey‡bœQv

g„Z †gvQvt iswMjv LvZzb

g„Z Bw`ªQ Avjx

ebMvI

3612613839458

10-04-1941

 

 

 1.  

Rwgi Avjx

g„Z Rvdi Djøv

Av‡bvqviv LvZzb

QqkÖx

3612613840728

16-06-1952

 

 

 1.  

Kgjv LvZzb

my„iæR wgqv

g„Z Rqbey‡bœQv

QqkÖx

3612613841147

10-04-1957

 

 

 1.  

‡gvt AvKei Avjx

g„Z myiæR Avjx

g„Z Rûi Pvb evby

my›`icyi

3612613842416

08-06-1954

 

 

 1.  

‡gvQvt nv‡Riv LvZzb

‡gvt BDmyd Djøvn

g„Z AvZi Pvub fvby

ivbxi‡KvU

3612613845832

10-02-1950

 

 

 1.  

‡gvQvt Qz‡Kiv LvZzb

Avt evwiK

mv‡qiv LvZzb

ivbxi‡KvU

19423612613845580

10-11-1942

 

 

 1.  

‡gvQvt dv‡Zgv LvZzb

g„Z iwnQ Djøv

g„Z mgi Pvb fvby

ivbxi‡KvU

3612613845834

05-01-1942

 

 

 1.  

‡gvt Aveyj Lv‡qi

g„Z BQvK wgqv

g„Z byi evby

Kvwjwkix

3612613848245

01-01-1931

 

 

 1.  

‡gvQvt gvqv †eMg

‡gvt Avt Kvw`i

g„Z Av½yiv LvZzb

eMvWzex

3612613844711

07-03-1955

01715214795

 

 1.  

gqgbv LvZzb

Avt knx`

g„Z Avwgbv LvZzb

ivbxi‡KvU

3612613845612

16-07-1947

01766214760

 

 1.  

‡gvQv: ivwRqv Av³vi

‡gv: gKQ` Avjx

g„Z mdi Pvub

ebMI

3612613839176

12-06-1951

 

 

 1.  

Avqgbv LvZzb

g„Z BDbyQ wgqv

g„Z †gvQvt diPvub

 ˆ_-MvI

3612613839504

07-08-1947

 

 

 1.  

‡gvt Avt ingvb

g„Z Avt QËvi

g„Z R‡e`v LvZzb

‡MoviæK

3612613837945

15-02-1952

 

 

 1.  

‡gvt Avt gwZb

g„Z gybQi Djøv

i¾e Pvb

Kvwjwkix

3612613848996

30-08-1952

01725112403

 

 1.  

‰mq`v LvZzb

‡PivM Avjx

g„Z Avgi Pvub

Kvwjwkix

3612613848897

20-04 -1952

01762379435

 

 1.  

myeya Lvwoqv

g„Z eskxavix Lvwoqv

‡mvnMx Lvwoqv

bvjyqv (cwðgwUjv)

3612613851378

30-01-1952

 

 

 1.  

‡Pvivgwb Kg©Kvi

VvKzi`vm Kg©Kvi

Mjgwb Kg©Kvi

Avgy mvIZvj †jBb

3612613852038

20-06-1952

01305362149

 

 1.  

jÿx †Mvqvjv

gwbjvj †Mvqvjv

g„Z hk`v †Mvqvjv

Avgy wPgwUwej

3612613850999

20-07-1952

01710041341

 

 1.  

wkejvg Siv

g„Z nwiPib Siv

g„Z DMb Siv

Avgy mvIZvj †jBb

3612613852937

12-07-1947

01730248152

 

 1.  

AvMwb gyÛv

`~M©v gyÛv

g„Z Avmyb gyÛv

bvjyqv aigbv_

3612613852766

24-02-1953

 

 

 1.  

b›`jvj ZuvZx

g„Z kÖx nwi ZvuZx

g„Z wni`v ZvuZx

bvjyqv (aigbv_

3612613852733

22-03-1952

 

 

 1.  

wZj cvb ZvuZx

g„Z P›`ª Kzgvi cvb ZvuZx

g„Z cvb cvb ZvuZx

bvjyqv (cwðgwUjv)

3612613851431

02-09-1952

 

 

 1.  

‡gvt Qvey wgqv

g„Z b~i DwÏb

QwMiv LvZzb

Mvw`kvj

3612613841110

03-01-1952

01715683034

 

 1.  

‡gvQvt Lyk evby

Avjx û‡mb

g„Z ie Pvb

QqkÖx

3612613840341

03-07-1947

01753609973

 

 1.  

‡gvQvt AvjZvey‡bœQv

‡gvt Avãyj nvwmg

g„Z AvwQqv LvZzb

QqkÖx

3612613843262

26-03-1957

01773814457

 

 1.  

‡iv‡Kqv LvZzb

g„Z Avt gv‡jK

g„Z gqgbv LvZzb

eMvWzex

3612613844470

17-08-1947

01749223503

 

 1.  

‡gvQvt Qwjgv LvZzb

g„Z ZeiK wgqv

g„Z dzj evby

‡MvQvcvov

3612613844243

02-05-1927

01750897618

 

 1.  

b„‡c›`ª P›`ª †`e

g„Z m`q P›`ª †`e

wejvwmbx ivbx †`e

eMvWzex

3612613844676

13-07-1953

01780330195

 

 1.  

জবেদা খাতুন

হাজী আঃ  খালেক

জিলার চান

গাদিশাল

3612613840079

10/03/1957

01724343352

 

 1.  

আনোয়ারা খাতুন

মৃত লাল মিয়া

মৃত সায়েরা খাতুন

ছয়শ্রী

3612613840340

07/10/1952

01837893362

 

 1.  

বেগম রাহেলা হাবিব

মৃত গোলাপ চান বানু

মৃত মোঃ হাবিবুর রহমান

ঘaনশ্যামপুর

19575827408133761

05/06/1957

01719820363

 

 1.  

nwi`vm gyÛv

g„Z iwe gyÛv

g„Z †ebygyÛv

Avgy cyivb‡jb

3612613850238

03/10/1937

01743424176

 

 1.  

iwmK jvj Divs

g„Z Rq P›`ª Divs

g„Z hkgwZ

Avgy cyivb‡jb

3612613851054

Ô17/07/1942

01737963052

 

 1.  

kÖx hwZ›`ª †`e bv_

g„Z my‡i›`ª †`e bv_

g„Z fsKgnx †`ex

my›`icyi

3612613842498

31/05/1953

01734131780

 

 1.  

‡MvjK P›`ª †`e bv_

g„Z Av‡jvK †`e bv_

g„Z gMœgqx †`e bv_

Nbk¨vgcyi

3612613842816

15/03/1939

01718555018

 

 1.  

‡gvt gwne Djøv

g„Z AvwZK Djøv

g„Z Rûi Pvb wewe

Nbk¨vgcyi

3612613843307

25/10/1947

01724382799

 

 1.  

dv¸ Lvwoqv

g„Z gvsiv Lvwoqv

g„Z mybKxLvwoqv

bvjyqv Pv evMvb

3612613851360

30/06/1953

 

 

 1.  

AvwjKv mvIZvj

mgiv mvIZvj

g„Z evmgwb mvIZvj

bvjyqv Pv evMvb

3612613838061

01-02-1955

01312184892

 

 1.  

Aby‡iva fzwgR

g„Z myevwm fzwgR

g„Z RvIbx fzwgR

bvjyqv Pv evMvb

3612613853571

25-05-1954

01794736879

 

 1.  

Kgj  gyÛv

g„Z jci gyÛv

g„Z Wzeb gyÛv

bvjyqv `iMvwej

3612613838992

12-03-1954

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২নং আহম্মদাবাদ ইউনিয়নের বয়স্ক ভাতাভোগীদের তালিকাঃ

০৬    মোঃ আঃরহমান    মৃত সইব উল্লা    ৩৬১২৬১৩৮৩৯৫১২    ০১    বন গাঁও           
০৭    মাওলানা শামছুল হক    মোঃআব্দুল আজিজ    ৩৬১২৬১৩৮৩৯৫৪৬    ০১    বন গাঁও           
০৮    আনোয়ারা খাতুন    আঃ গোফার    ৩৬১২৬১৩৮৪৭১৩৬    ০৫    গংগানগর           
০৯    শ্রী নিশিকান্ত সিংহ    মৃত আবালা সিংহ    ৩৬১২৬১৩৮৪৩৬০৫    ০৩    ঘনশ্যামপুর           
১০    মোছাঃ ফুল বানু    মোঃসুন্দর আলী    ৩৬১২৬১৩৮৪৬৭২৬    ০৩    আলীরাজাপুর           
১১    মোঃআবুল কাশেম    মৃত সুরুজ আলী    ৩৬১২৬১৩৮৪৪১৫৫    ০৩    কালামন্ডল           
১২    শনিছড়া মুন্ডা    মৃত গা্ঙ্গো মুন্ডা    ৩৬১২৬১৩৮৫৩১৯৫    ০৭    দরগা বিল           
১৩    মঙ্গল উরাং    মৃত কারমা উরাং    ৩৬১২৬১৩৮৩৮১১৪    ০৯    ডুলনা           
১৪    যধা তন্তবায়    মৃত লক্ষিন্দর তন্তবায়    ৩৬১২৬১৩৮৫০০৭৪
    ০৭    আমু চিমট বিল           
১৫    অযোধ্যা প্রসাদ কৈরী    মৃত কিশোর কৈরী    ৩৬১২৬১৩৮৪৯৯৯৫    ০৭    আমু পুরানলেন    


       
১৬    মানিক শুক্ল দাস    মৃত মহেন্দ্র শুক্ল দাস    ৩৬১২৬১৩৮৪২৭২৯    ০৩    আমু পুলপাড়    
       
১৭    মহেশ তাতী    মৃত নিতাই তাতী    ৩৬১২৬১৩৮৫০৭৮৪    ০৭    আমু পুরান লেন           
১৮    মোঃ মুনসুব আলী    মৃত সালামত আলী    ৩৬১২৬১৩০০০০০১    ০২    গাদিশাল           
১৯    বুধু মুন্ডা    মৃত সমা মুন্ডা    ৩৬১২৬১৩৮৫২৪৩১    ০৮    আমু সাওতাল লেন           
২০    মন্টু তাঁতী    মৃত সুকরা তাঁতী    ৩৬১২৬১৩৮৩৮৩৪২    ০২    আড়ংবিল           
২১    মোঃআঃ বাতিন    মৃত মো্ঃআশ্বব উল্লা    ৩৬১২৬১৩৮৪৪৫৯০    ০৪    বগাডুবী           
২২    বীরসা রিকমন    মৃত বিপিন রিকমন    ৩৬১২৬১৩৮৫০২০১    ০৭    আমু পুরান লেন           
২৩    গোলাপ মহালী    মৃত শীতল মহালী    ৩৬১২৬১৩৮৪৯৮৩৩    ০৭    আমু পুরান লেন           
২৪    মিলন কুমার মাহালী    মৃত জগন্নাথ মাহালী    ৩৬১২৬১৩৮৫৪২৭০    ০৭    আমু পুরান লেন           
২৫    আব্দুল মন্নান    মৃত মোঃইয়াছিন উল্লাহ    ৩৬১২৬১৩৮৪৫৯০৪    ০৫    রানীরকোট           
২৬    মোঃ হাবিবুর রহমান    মৃত নওয়াব উল্লা    ৩৬১২৬১৩৮৩৯১৮৩    ০১    বন গাঁও           
২৭    মোঃ আঃ কাদির    মৃত মোঃওয়াহাব উল্লাহ    ৩৬১২৬১৩৮৪৪২১৬    ০৪    শরীফপুর           
২৮    রমেশ মুন্ডা    মৃত মাটু মুন্ডা    ৩৬১২৬১৩৮৫২৭০৯    ০২    নালুয়া চা বাগান           
২৯    সুশীল ঝরা    মৃত গালু ঝরা    ৩৬১২৬১৩৮৫২৫৯৩    ০২    নালুয়া ধরমনাথ           
৩০    রমেশ ঝরা    মৃত বলিরাজ ঝরা    ৩৬১২৬১৩৮৫৩০১৮    ০৮    আমু সাওতাল           
৩১    মোঃ সুন্দর আলী    মৃত আঃ গনি    ৩৬১২৬১৩৮৪৮৩০৪    ০৬    কালশিরিী           
৩২    মোঃ আব্দল নুর    মৃত আঃ গফুর     ৩৬১২৬১৩৮৪৮৩০৩    ০৬    কালশিরী    

       
৩৩    মনোরঞ্জন দাশ    মৃত হরকুমার দাশ    ৩৬১২৬১৩৮৪৪৬২৮    ০৪    বগাডুবি           
৩৪    রামেশ্বর সিংহ    মৃত বাবু চান সিংহ    ৩৬১২৬১৩৮৪৩৬১৬    ০৩    ঘনশ্যামপুর           
৩৫    মোঃ মিছির মিয়া    মৃত আব্দুল মালেক    ৩৬১২৬১৩৮৪৮৪৪৪    ০৬    কালিশিরী           
৩৬    অমূল্য দেব নাথ    মৃত মহিম দেব নাথ    ৩৬১২৬১৩৮৪২৮২৪    ০৩    ঘনশ্যামপুর           
৩৭    গিরিবালা উরাং    শমাচরন উরাং    ৩৬১২৬১৩৮৫০২৪৫    ০৭    আমু পুরান লেন           
৩৮    আবিদা খাতুন    মৃত  হাজী মামদ আলী    ৩৬১২৬১৩০০০০০৩    ০১    বন গাঁও           
৩৯    বিশ্বমণি ঝরা    মৃত বুধন ঝরা    ৩৬১২৬১৩৮৫২৯০১    ০৮    আমু সাওতাল           
৪০    ফিরোজ খাতুন     মোঃ আঃ রসিদ    ৩৬১২৬১৩৮৪৪২৬২    ০৪    গোছাপাড়া           
৪১    আলম চান    মৃত আলাউদ্দিন    ৩৬১২৬১৩৮৪০৩৪৬    ০২    ছয়শ্রী           
৪২    বিরশী উরাং    মঙ্গল উরাং    ৩৬১২৬১৩৮৫৩৫৬০    ০২    নালুয়া চা বাগান           
৪৩    বাসন্তি দেবনাথ    গিরিন্দ্র দেব নাথ    ৩৬১২৬১৩৮৪২৪৮৪    ০৩    সুন্দরপুর           
৪৪    মোছাঃ হেনা বেগম    আঃ হেবি    ৩৬১২৬১৩৮৩৭৩৩৫    ০২    গোছাপাড়া           
৪৫    খাদিজা খাতুন    মৃত আব্দুল মজিদ    ৩৬১৪২৬১৩৮৪৪৮০৯    ০৪    বগাডুবি    

       
৪৬    মালেকা খাতুন    মোঃ মালু মিয়া    ৩৬১২৬১৩৮৪৪৩৬৬    ০৪    বগাডুবি    

       
৪৭    মোছাঃ জাহেদা খাতুন    মৃত মোঃ ছায়েদ আলী    ৩৬১২৬১৩৮৩৭৭২০    ০১    থৈ গাঁও           
৪৮    মোঃ আঃ খালেক    মৃত মোঃ আঃ ওয়াব    ৩৬১২৬১৩৮৩৯৯৭৭    ০১    গোছাপাড়া           
৪৯    মোঃ আব্দুর রাজ্জাক     মৃত হাজী মোঃ মুনছব উল্লাহ    ৩৬১২৬১৩৮৪৮৫২৫    ০৬    হাড়াজুরা           
৫০    মোঃ হাফিজ বজলুর রহমান চৌঃ    মৌলানা জালাল উদ্দিন    ৩৬১২৬১৩৮৪৮৯৬৬    ০৬    কালিশিরী           
৫১    মোঃ রুহুল আমীন    মৃত আঃ বারিক    ৩৬১২৬১৩৮৪৮৩৯১    ০৬    কালিশিরী           
৫২    সিরাজ খান    সাদত খান    ৩৬১২৬১৩৮৪৯২৫১    ০৬    কালিশিরী           
৫৩    মোঃ আব্দুল কদ্দুছ মিয়া    মৃত কেরামত উল্লাহ    ৩৬১২৬৩৮৮৩৫৩৮৪    ০১    বন গাঁও           
৫৪    মোঃ আঃ মতলিব    মৃত আঃ আজিজ    ৩৬১২৬১৩৮৪২০১৯    ০৩    কালামন্ডল           
৫৫    শুরেস সাওতাল    মৃত রাখাল সাওতাল    ৩৬১২৬১৩৮৩৮০৬৪    ০৯    ডুলনা           
৫৬    মোঃ আব্দুল হক    আঃ বারিক    ৩৬১২৬১৩৮৩৭৩৭১    ০১    গোছাপাড়া           
৫৭    মোঃ আমির আলী    মৃত মোঃ মুনছুব উল্লাহ    ৩৬১২৬১৩৮৪৯২০২    ০৬    কালিশিরী           
৫৮    মোঃ আকবর আলী     মৃত আঃ জব্বার    ৩৬১২৬১৩৮৪১০১৩    ০২     গাদিশাল                                                            
৫৯    ছালেমা খাতুন    মৃত মোঃ আঃ রশিদ    ৩৬১২৬১৩৮৩৭৫৩০    ০১    থৈ গাঁও    

       
৬০    মোঃ আরজু মিয়া    মৃত মকবুল হোসেন    ৩৬১২৬১৩৮৩৭৫৬৭    ০১    থৈ গাঁও           
৬১    মোঃ রুশন খাঁ    মৃত ইয়াছিন খাঁ    ৩৬১২৬১৩৮৪৯৪৫৩    ০৭    আমুও চিমট বিল    

       
৬২    মোঃদুদু মিয়া    মৃত আব্দল ওয়াহাব    ৩৬১২৬১৩৮৩৯২০১    ০১    বন গাঁও    


       
৬৩    মোছাঃ হামিদা খাতুন    মোঃ তাহের উদ্দিন ভূইয়া    ৩৬১২৬১৩৮৩৯২৫৪    ০১    বনগাঁও           
৬৪    মোঃ মতিউর রহমান    মৃত মোঃআব্দুর রাজ্জাক    ৩৬১২৬১৩৮৫৪১০২    ০৩    সুন্দরপুর           
৬৫    মোছাঃ জমিলা খাতুন    মৃত আঃ রশিদ    ৩৬১২৬১৩৮৩৭৯৫৭    ০১    গেড়ারুক           
৬৬    মোঃআব্দুল গফুর    মৃত আঃ জব্বার    ৩৬১২৬১৩৮৪৮৭২৯    ০৬    হাড়াজুরা           
৬৭    মোছাঃ জহুরা খাতুন    মোঃ ছায়েদ আলী    ৩৬১২৬১৩৮৪৮৫২০    ০৬    হাড়াজুরা           
৬৮    আমেনা বেগম    মৃত আঃ মন্নান    ৩৬১২৬১৩৮৩৭৫৩৬    ০১    থৈ গাঁও           
৬৯    মোছাঃ ফাতেমা বেগম     মৃত আঃ গফুর    ৩৬১২৬১৩৮৪৫৬৭৭    ০৫    রানীরকোট           
৭০    মোঃ আলী হোসেন     মৃত মোঃইছাদ উল্লা    ৩৬১২৬১৩৮৪০২২৯    ০২    গাদিশাল           
৭১    মোঃ মরম আলী (কালা মিয়া)    মৃত ওয়াব উল্লা    ৩৬১২৬১৩৮৪০১১৪    ০২    গাদিশাল           
৭২    লক্ষী সেনা সিনহা    চন্দ্র মোহন সিংহ    ৩৬১২৬১৩৮৪১২১২    ০২    ছয়শ্রী    

       
৭৩    কিরন চন্দ্র দেব    ফুলু চন্দ্র দেব    ৩৬১২৬১৩৮৪৫০৪১    ০৪    বগাডুবি    

       
৭৪    ছেরাগ আলী    মৃত মমতাজ    ৩৬১২৬১৩৮৪৮৮৯৬    ০৬    কালশিরি    

       
৭৫    মোছাঃ জরিনা খাতুন    মোঃ মহরম আলী    ৩৬১২৬১৩৮৩৭৫৪৩    ০১    থৈ গাঁও           
৭৬    মোছাঃ সুকেরা খাতুন    মৃত আকবর আলী    ৩৬১২৬১৩৮৪০৭১১    ০২    ছয়শ্রী           
৭৭    মোঃ আঃ ছাওার     মৃত মফিজ উল্লাহ    ৩৬১২৬১৩৮৪৮৫৮১    ০৬    হাড়াজুরা           
৭৮    মোছাঃআবেদা খাতুন     মৃত মোঃ ইদ্রিছ আলী     ৩৬১২৬১৩৮৩৯৫৯৯    ০১    বনগাঁও           
৭৯    মোছাঃ আমেনা খাতুন    মৃত আঃরাজ্জাক    ৩৬১২৬১৩৮৩৭৯০৪    ০১    গেড়ারুক           
৮০    মোছাঃ খদ বানু    আলফু মিয়া    ৩৬১২৬১৩৮৩৭৮৫৮    ০১    গেড়ারুক